Naturlige træk i Bosnien-Hercegovina

Åben kort
Lokal tid:
03:46:03

Zlatište

Bosnien-Hercegovina
natural_featureLæs mere

Koševski potok

Sarajevo
natural_featureLæs mere

Barjak

Bosnien-Hercegovina
natural_featureLæs mere

Percin

Bosnien-Hercegovina
natural_featureLæs mere

Prljevo Brdo

Bosnien-Hercegovina
natural_featureLæs mere

Kadino Brdo

Bosnien-Hercegovina
natural_featureLæs mere

Kosa

Bosnien-Hercegovina
natural_featureLæs mere

Studeno Brdo

Bosnien-Hercegovina
natural_featureLæs mere

Bijele stijene

Bosnien-Hercegovina
natural_featureLæs mere

Siljevo Brdo

Bosnien-Hercegovina
natural_featureLæs mere

Špicasta stijena

Sarajevo
natural_featureLæs mere

Merdzanov Klanac

Bosnien-Hercegovina
natural_featureLæs mere

📑 Alle kategorier i Bosnien-Hercegovina

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning